ROYAL DELICATESSE Webshop Szolgálatás Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)


1. A Szolgáltató

 

A www.royaldelicatesse.hu internetes felületen meghirdetett terméket értékesítő Fél. A Szolgáltató adatai:

 

Cégnév:

Royal Delicatesse Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

2100 Gödöllő, Hegy utca 38.

Elérhetőségei:

 

e-mail cím: info@royaldelicatesse.hu

telefonszám: 06 20 / 956 1491

weboldal: www.royaldelicatesse.hu

Cégjegyzékszám:

11-09-012052

Adószám:

13359380-2-11

Bankszámlaszám:

10300002-20218319-00003285

 

 

2. A Megrendelő 

 

Az a személy, aki a ROYAL DELICATESSE Webshop szolgáltatást igénybe veszi, azaz a www.royaldelicatesse.hu internetes felületen meghirdetett terméket elektronikus úton annak megvásárlása céljából megrendeli.

 

3. A Szállító

 

Szolgáltató a termékek kézbesítése során a Magyar Posta közreműködését veszi igénybe. A Szállító a Megrendelő által megrendelt terméket szállítja el a Megrendelő által megadott címre a Felek által egyeztetett időpontban. A terméket és jelen ÁSZF papír alapú változatát a megadott címen és időpontban Megrendelőnek átadja, valamint helyszínen történő fizetés esetén a Szolgáltató helyett és nevében átveszi Megrendelőtől a Szolgáltatás ellenértékét. A Szállító tevékenységét - az adatok tárolása, feldolgozása és kezelése tekintetében is - teljes titoktartási kötelezettség mellett végzi. A Szállító adatai:

 

Cégnév:

Magyar Posta Zrt.

Székhely:

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Elérhetőségei:

telefonszám: 06 40 / 46 46 46

Adószám:

10901232-2-44

 

4. A ROYAL DELICATESSE Webshop szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás)

 

A www.royaldelicatesse.hu. internetes felületen meghirdetett termék értékesítése és kézbesítése. A www.royaldelicatesse.hu internetes felületen található termékhirdetések ajánlattételre való felhívásnak minősülnek.

 

5. AZ ÁSZF tartalma

 

Az ÁSZF tartalmazza a Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos általános feltételeket, így a Szolgáltató és a Megrendelő jogait, kötelezettségeit, valamint egyéb, a Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

 

Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Megrendelő által az internetes felületen keresztül benyújtott egyedi megrendelésnek, így kizárólag az egyedi megrendeléssel együtt alkalmas joghatás kiváltására.

 

Az egyedi megrendelésben és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

6. Az ÁSZF elfogadása


A Szolgáltatás internetes felület útján történő megrendelése esetén az ÁSZF Megrendelő általi elfogadására a
www.royaldelicatesse.hu internetes felületen történő regisztráció alkalmával kerül sor.

 

Az ÁSZF módosítása a már megkötött szerződéseket nem érinti. Szolgáltató az ÁSZF módosításairól az internetes felületre történő belépéskor értesíti a már regisztrált Megrendelőt, aki a módosításokat a regisztráció során megismert módon fogadhatja el. Amennyiben a módosításokat nem fogadja el, úgy az internetes felületen keresztül megrendelést nem nyújthat be.

 

7. A Szolgáltatás területi hatálya


A Szolgáltatás az internetes hozzáférés miatt mind belföldről, mind külföldről megrendelhető, azonban a termékek kézbesítésére kizárólag a Magyar Köztársaság területén van lehetőség.


8. A Szolgáltatás internetes felület útján történő megrendelése, valamint a Felek közötti szerződés létrejötte

 

Megrendelő a regisztrációt követően a meghirdetett termékeket tartalmazó internetes felületen keresztül rendeli meg az általa kiválasztott terméket. Az elektronikus megrendelés tartalmazza a megrendelt termékek megnevezését, számát és vételárát, a járulékos költségeket, valamint a termékek átvételének és a fizetés módjának a megrendelőlapon meghatározott lehetőségek közüli kiválasztását. A megrendelés a Ptk. 211. § (1) bekezdése szerinti szerződéskötésre vonatkozó ajánlatnak minősül, amelyhez Megrendelő a benyújtást követő harmadik munkanap végéig kötve van.

 

Szolgáltató a megrendelés beérkezéséről elektronikus úton értesíti Megrendelőt. Szolgáltató ezen értesítése kizárólag a megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezését igazolja, egyéb joghatással nem bír, így a Szolgáltatásra vonatkozó szerződést sem hozza létre a Felek között. Ennek oka, hogy a visszaigazolást a Szolgáltató által üzemeltetett számítógépes rendszer automatikusan generálja.

 

Szolgáltató az ajánlati kötöttség határidején belül elektronikus levél útján vagy telefonon keresztül keresi fel Megrendelőt. Szolgáltató ekkor tájékoztatja Megrendelőt vagy a megrendelés változatlan formában történő elfogadásáról, amellyel Felek között a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejön, vagy a megrendelésben meghatározott feltételek általa javasolt módosításairól. Amennyiben Vevő a módosítani kért feltételeket három napon belül válaszlevelében elfogadja, úgy Felek között a szerződés létrejön.

 

9. A termékek átvétele és a fizetés módja

 

A termék átadására a szerződés létrejöttét követő kettő-öt munkanapon belül, 8 és 17 óra közötti időpontban kerül sor a Megrendelő által megjelölt címre történő kézbesítéssel, amennyiben “postai utánvét” szállítási módot válaszott ki a Megrendelő.

 

A kézbesítésre raktárhiány esetén későbbi időpontban is sor kerülhet. Ebben az esetben Megrendelőt Szolgáltató megfelelően tájékoztatja a kézbesítés várható időpontjáról. Amennyiben a kézbesítés kitűzött határideje a szerződés létrejöttét követő tíz munkanapot meghaladja, Megrendelő az erről történő tájékoztatást követő három naptári napon belül elállhat a szerződéstől.

 

Ha a kézbesítés sikertelen, Szállító értesítést hagy a megadott címen. A második sikertelen kézbesítést követően Szolgáltató a termék visszaérkezését követő három munkanapon belül telefonon megkeresi Megrendelőt és új időpontról egyeztet vele. A megismételt szállítás költségei Megrendelőt terhelik. Amennyiben Megrendelő a megismételt időpontban sem veszi át a terméket, úgy Szolgáltató jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni a szállítás költségeinek Megrendelőre hárítása mellett. Szolgáltató elállása esetén az átutalás útján megfizetett vételár Megrendelő részére kamatmentesen, a szállítási költségekkel csökkentett mértékben a termék átvételének harmadik tervezett időpontját követő harminc napon belül kerül visszafizetésre.

 

A kézbesítés díja csomagonként az ország egész területén bruttó 3.000-5.000,-Ft. A kézbesítési díj automatikusan hozzáadódik a rendelési értékhez. A csomagolás költségei nem kerülnek felszámolásra. Amennyiben a megrendelés összege meghaladja a 50.000,-Ft értékét, a kézbesítés ingyenes.

 

A vételárat, valamint az esetleges járulékos költségeket Megrendelő választása szerint az átvételkor készpénzben vagy az átvételt megelőzően Szolgáltató MKB Bank Zrt. előtt vezetett 10300002-20218319-00003285bankszámlájára átutalás útján fizetheti meg. Utóbbi esetben a termék kézbesítésére kizárólag csak a vételár Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően kerül sor.

 

Amennyiben Megrendelő az átutalással történő fizetést választja, és a szerződés létrejöttét követő három napon belül nem utalja át a vételárat és az esetleges járulékos költségeket, úgy Szolgáltató a terméket nem köteles Megrendelő részére fenntartani. A határidőn túli utalás esetén Szolgáltató joga, hogy válasszon a termék szerződés szerinti átruházása, valamint az átutalt összeg visszafizetése és ezzel a szerződéstől való elállás között.

  

Felhívás: Kérjük a csomagolás sértetlenségét a kézbesítő előtt szíveskedjék ellenőrizni! Ha sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet és ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban elfogadni.

 

10. A szerződéstől való Megrendelői elállás

 

A 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 4. § alapján Megrendelő a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Amennyiben Megrendelő gyakorolja elállási jogát, úgy a terméket hibátlan és újszerű állapotban, minden tartozékával együtt köteles Szolgáltató posta címére (ROYAL DELICATESSE Kft. 2100 Gödöllő, Hegy utca 38.) az elállás közlését követő öt napon belül visszaszolgáltatni. Megrendelő elállási jogával csak sérülésmentes termék visszaszolgáltatása esetén élhet. Amennyiben Megrendelő a közvetlenül a terméket tartalmazó csomagolást felbontja, úgy elállási jogát nem gyakorolhatja. Szolgáltató jogosult a termék hibátlan voltának meggyőződése céljából 30 nap bevizsgálási határidőt közölni Megrendelővel.

 

Szolgáltató köteles a Megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást, illetve a bevizsgálási határidő elteltét követő harminc napon belül visszatéríteni. Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült valamennyi költséget. Szolgáltató ezen felül követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Megrendelőt a fentieken túl további költség nem terheli.

 

11. Eljárás termékhiba esetén

 

A meghirdetett termékeket bemutató, az internetes felületen közzétett termékismertetők az egyes termékek gyártója által szolgáltatott adatoknak felelnek meg. A termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény értelmében a termék gyártója felel a termék hibája által okozott kárért.

 

Szolgáltató a termékek vonatkozásában a Ptk. 305. § - 311. § alapján szavatosságot vállal. Megrendelő szavatossági kifogásait Szolgáltató jelen ÁSZF-ben foglalt címén jelentheti be. A termék hibájának bejelentésekor Szolgáltató a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet 3. § (4) alapján három munkanapon belül közli a termékhiba orvoslásának – kijavítás vagy kicserélés - általa javasolt módját Megrendelővel.

 

12. Adatkezelési, adatvédelmi szabályozás

 

Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció során megadott személyes adatait Szolgáltató saját rendszerében kezelje és tárolja, valamint a termékvásárlási szerződés teljesítése során felhasználja. Megrendelő hozzájárul továbbá, hogy e-mail címére Szolgáltató saját üzleti célú hírleveleit megküldje. Megrendelő a hírlevél küldését bármikor visszamondhatja.

 

Szolgáltató vállalja, hogy Megrendelő adatait biztonságosan kezeli, azokat harmadik személy részére nem adja ki.

 

Szolgáltató a regisztráció során Megrendelő alábbi személyes adatait rögzíti:

 

·       · Név

·       . Cégnév (ha van)

·       · Lakcím

·       · E-mail cím

·       · Telefonszám

 

Az internetes megrendelés során Szolgáltató elsődlegesen az alábbi szerződéses adatokat rögzíti:

 

·       · A megrendelt termékek, azok száma és vételára

·       · A járulékos költségek (elsősorban a szállítás díja)

·       · A termékek átvételének helye

·       · A termékek átvételének időpontja

·       · A fizetés módja

 

13. Záró rendelkezések

Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan megrendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a Szolgáltató irányába megadott, azonosítás céljából tárolt elektronikus jelszava felhasználásra kerül. Megrendelő ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez. Szolgáltató nem vállal felelősséget a jelszó illetéktelen használatából, valamint az elektronikai rendszer önhibáján kívüli meghibásodásából eredő károkért.

 

Felhívás: A fentiekre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról!

 

Szolgáltató jelen szerződésből eredő bármilyen igény felmerülése esetén törekszik Megrendelővel való együttműködésre, ennek megfelelően Megrendelő igényeit és javaslatait teljes munkaidőben fogadja a fent ismertetett elérhetőségeken.